Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KARTALHABER.COM tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Veri Sorumlusu sıfatıyla KARTALHABER.COM'a vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, aktarabileceğini, sınıflandırabileceğini ve yine KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.
Bu metin KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla tarafımızca hazırlanmıştır.
KARTALHABER.COM’un hizmetlerine dair tanıtım ve bilgilendirmelerin yer aldığı https://www.kartalhaber.com isimli web-sitemizin (“Site”) başka siteler ile link bağlantıları bulunduğunu ve Site’de yer alan gizlilik ilkelerinin sadece söz konusu Site için uygulanacağını, link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.
2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Spor yorumlarında bulunmak ve yorumları takip etmek üzere KARTALHABER.COM'un sitesi üzerinden erişeceğiniz üyelik platformuna üye olmanız halinde üyeliğe dair hesabınızın oluşturulması için gerekli olan ad, soy ad, e-mail adresi, Şifre bilgilerinin (hepsi birlikte (“Kullanıcı Hesap Bilgileri”) (i) söz konusu platform üzerinden sunulan servislerin ifası; (ii) Site ve üyelik platformuna dair sistemlerin yönetimi; ve (iii) KARTALHABER.COM ve KARTALHABER.COM'Un grup şirketlerinin hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (örneğin; iletişime yönelik idari operasyonlar, Kartalhaber.com ve grup şirketlerine ait lokasyonların fiziksel güvenlik şartlarının temini ve denetimini sağlamak(hukuki süreçler, denetim, mali işler, raporlama sorumluluklarının yerine getirilmesi) amaçlarıyla toplanabilecek ve sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerine uygun olarak Kartalhaber.com veritabanında dijital veya fiziki ortamda kayıt altına alınabilecek ve depolanabilecektir. Söz konusu verileriniz Site’nin editörleri, gerektiğinde KARTALHABER.COM’un grup şirketleri ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılarak aktarılabilecektir.
KARTALHABER.COM’a iş başvurusunda bulunmanız halinde tarafınıza ait isim, soy isim, adres, e-mail, telefon, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, uyruk, eğitim durumu ve askerlik durumu bilgileriniz, referanslarınıza dair bilgileriniz İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereği ve iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla toplanabilecek ve sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerine uygun olarak KARTALHABER.COM’un veritabanında dijital veya fiziki ortamda kayıt altına alınabilecek, depolanabilecek ve gerektiğinde KARTALHABER.COM'un grup şirketleri ile paylaşılabilecektir.
KARTALHABER.COM’un personeli olarak işe girmeniz halinde tarafınıza ait nüfus cüzdanı bilgileri, ikametgah bilgisi, fotoğraf, askerlik durum bilgisi, ailenize ait nüfus cüzdanı bilgilerini içerir nüfus kayıt örneği, telefon, e-posta, sağlık raporu, eğitim bilgileri ve belgeleri (özgeçmiş, diploma), adli sicil kaydı belgesi, eski işyeri çalışma belgesi, banka hesap bilgileriniz İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereği, işyerindeki iş akışının düzenli işlemesi, ücret ödemelerinizin yapılması amacıyla işlenebilecektir. Ayrıca, binaya giriş çıkış bilgileriniz, mahremiyet alanları (örneğin tuvaletler) dışındaki kamera kayıt görüntüleriniz; İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereği, iletişime yönelik ve denetimsel idari operasyonların yürütülmesi, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak amacıyla işlenmektedir.
Ziyaretçi/misafir olarak KARTALHABER.COM’a gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde KARTALHABER.COM’un bulunduğu binada internete erişim yapmanız halinde internete eriştiğiniz süre boyunca erişimlerinize ilişkin Log kayıtlarınız; 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümleri gereği, KARTALHABER.COM’un, tarafınızın ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak menfaatlerini korumak amacıyla işlenmektedir.
KARTALHABER.COM’a vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel bilgiler olduğunu farz edilerek üyeliğiniz ve sistemlere girişleriniz gerçekleştirilmektedir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz.
3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan veya veri sahibi olarak tarafınızın temin ettiği kişisel verileriniz;
• KARTALHABER.COM’un (varsa iş ortaklarına) ve grup şirketlerine; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak,
• KARTALHABER.COM’un (varsa tedarikçilerine); KARTALHABER.COM’un ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin KARTALHABER.COM’a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,
• Grup şirketlerine; grup şirketlerinin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak,
• KARTALHABER.COM’un hissedarlarına; İlgili mevzuat hükümlerine göre KARTALHABER.COM’un hukuki, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak,
• KARTALHABER.COM’un birinci, ikinci ve üçüncü derece yöneticilerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre KARTALHABER.COM'un ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak,
• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili mevzuat hükümleri ve yasal yükümlülükler gereği kimliğinizin doğrulanması, dolandırıcılığın, suç gelirlerinin aklanması suçunun önlenmesi gibi ilgili yetkili kamu kurum kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak,
• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,
KVKK’nın 8. maddelerine uygun olarak yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde aktarılabilecektir.
4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda tarafınıza sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda KARTALHABER.COM’un sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile aşağıda belirtilen şekillerde toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile; üyeliğiniz sırasında manuel olarak doldurduğunuz üyelik veya bilgi formları ile üyelik sözleşmeleri; site ve uygulamalarımızda yaptığınız hareketler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturulan sistemler üzerinden; mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, çekilişe, promosyona, elektronik haber bültenine katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, yüz yüze, telefonla veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere KARTALHABER.COM ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile KARTALHABER.COM'a göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, KARTALHABER.COM ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi ise KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, ‘’a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ şartları ve amaçlarıdır. Kişisel verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi hali ise rızanız doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.ajansspor.com/ adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını yukarıdaki PTT Evleri Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:16, Sarıyer, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.
6. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Usule uygun olarak tarafımıza iletilen talebinize, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. maddenin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için ilgili Tebliğ’de belirtilen tutarda işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir.
Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır. Yaptığınız başvurunun KVKK’nın 28. maddesinde sayılan halleri kapsaması veya KARTALHABER.COM’un servislerinden yararlanmanız nedeniyle hizmetlerin ifası için KVKK’ya uygun olarak verilerinizin meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerekli ise yapılan başvurunuz red etme hakkımız saklıdır. KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.
KARTALHABER.COM, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. KARTALHABER.COM, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Kişisel veri sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde K.V.K. Kurulu’na şikâyette bulunabilir.
7.KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMASI VE MUHAFAZASI
KARTALHABER.COM, KVKK, yasal mevzuat veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine kişisel verilerinizin açıklanması veya kişisel verilerinize sizin tarafınızdan aleniyet sağlanması halleri saklı olmak üzere, KARTALHABER.COM'a’a temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, bunları ticari sır olarak saklamayı ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz 3. kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için idari ve teknik tedbirler almaktadır. Kişisel bilgileriniz, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam verisi içinde muhafaza edilmektedir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin kimlere ne amaçla aktarılacağı bu metnin (3) numaralı maddesinde belirtilmiştir. İşbu Aydınlatma Metni uyarınca kişisel verilerinizi grup şirketleri ile paylaşmamız veya aktarmamız halinde de grup şirketleri yalnızca ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olarak kullanacak, bu kapsamda kişisel verilerinizi hizmetlerin ifasının yerine getirilmesi için bilmesi gerekli olanlar ve Kanun’da sayılan istisna haller, yasal mevzuat gereği açıklanması dışında 3. kişilere açıklayamayacaklardır.
KARTALHABER.COM, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak (i) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla güvenli veri tabanları, sunucular, firewall'lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verilerinizi de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarımızla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak önleyici güvenlik önlemlerini almaktadır.
KARTALHABER.COM’un ve olması halinde işbirliği içinde bulunduğumuz firmaların güvenlik önlemlerine rağmen KARTALHABER.COM’un veya işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerin internet sitelerine veya sistemlerine yapılan siber saldırılar sonucunda verilerin zarar görmesi, değişmesi, kopyalanması vb. haller için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak verileri kurtarmak adına yedekleme, arşivleme ve uygun saklama yöntemleri kullanabiliriz.
Site’ye ve üyelik platformuna internete erişiminiz ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini (antispam, istenmeyen elektronik e-posta engeli, virüsten koruyucu vb.) almak sizin sorumluğunuza ait olup, bu önlemlerin alınmaması ve/veya alınmasının ihmal edilmesi nedeniyle verilerinize gelecek zararlardan ve/veya yetkisiz 3. kişilerce erişiminden herhangi bir mesuliyetimiz yoktur.


EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
youtube kanalımıza abone olun

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

KABUL EDİYORUM ÇEREZ POLİTİKASI